Anamorphic Cones,
introduction

Kegelanamorfosen,
introductie

Cylindric- and cone-anamorphics are known in Europe since the 17th century, in China there are older examples found.
The cone anamorphics are more surprising, but cylindric anamorphics are more familiar.
With a cylinder anamorphic, a picture is transformed in a way, that you can see the original picture in a cylindric shaped mirror. The anamorphic picture is heavily distorted, but still rather recognizable, see the animation (124k) of an anamorphic cylinder.
With an anamorphic cone the distortion can be so severe, that the origanal picture is totaly unrecognizable en only can be seen with the aid of a cone-shaped mirror. See the explanation below.
Cylinder- en kegelanamorfosen zijn al sinds de 17e eeuw in Europa bekend, maar in China zijn oudere exemplaren bekend.
Vreemd genoeg zijn de kegelanamorfosen, ondanks het feit dat ze een verrassender resultaat opleveren, minder bekend dan de cylinderanamorfosen.
Bij een cylinderanamorfose wordt iets op zo'n manier afgebeeld, dat alleen in een spiegelende cylinder de originele afbeelding kan worden bekeken. De anamorfe afbeelding is zwaar vertekend, maar nog wel herkenbaar, zie de volgende animatie (124k) van een cylinderanamorfose.
Bij een kegelanamorfose is de vervorming vaak zodanig dat een afbeelding totaal onherkenbaar wordt en pas met behulp van een spiegelende kegel zichtbaar kan worden gemaakt. Zie de onderstaande uitleg.
An example using the cover of the David Bowie album "Aladdin Sane".
First a circle-shaped selection is made.
Een voorbeeld aan de hand van de voorzijde van het David Bowie album "Aladdin Sane".
Eerst wordt een cirkelvormige uitsnede gemaakt.
This is the anamorphic translation of the selection. The picture is turned inside out. Everything that should be at the outside of the picture is now close to the inner circle and Bowie's nose is smeared out over the hole outline of the picture. Dit is de anamorfe vertaling van de afbeelding. De afbeelding is kompleet binnenstebuiten gekeerd. Alles wat aan de buitenkant hoort zit nu tegen de binnenste cirkel en Bowie's neus is uitgesmeerd over de hele omtrek van de afbeelding.
When we place a cone mirror over the middle circle and look with one eye on top of the cone, the mirror will reflect the original picture. Als we nu een spiegelende kegel op de middelste cirkel plaatsen en met één oog daar bovenop kijken, zal de spiegel de originele afbeelding laten zien.
In this example we see the cone from above in the left upper corner of the picture. You can click your left mousebutton on the cone and drag the cone over the picture. When you place the cone in the middle, you can see the correct picture.

Here an animation (130k) with a different point of view.
In het voorbeeld hiernaast zien we de kegel van boven, in de linker bovenhoek van de afbeelding. Klik er op met de muis en sleep hem over de afbeelding. Als de kegel precies in het midden staat, dan wordt de afbeelding correct weergegeven.

Hier een animatie (130k) die een ander aanzicht geeft.

back to the Anamorphic Cone Page

terug naar de Anamorfe Kegel Pagina